iLogPro Algemene voorwaarden

Art.1: 

De klant is gehouden aan de volgende verkoopsvoorwaarden en wordt geacht ervan kennis te hebben genomen.

Art.2: 

De diensten/goederen zullen verstrekt/geleverd worden volgens bepaling die tussen de klant en iLogPro schriftelijk worden overeengekomen en goedgekeurd. Alle andere bepalingen worden als onbestaand beschouwd. 

Art.3: 

Elke levering of verstrekking moet voorafgegaan worden door een door de klant ondertekende bestelbon. Een door de klant aanvaarde offerte verbindt ons slechts na onze schriftelijke orderbevestiging. Bij leveringen of verstrekkingen met een totaalbedrag van minder dan € 1.250,00 wordt het door de klant ondertekenen van een leverbon, of een prestatieblad, aanschouwd als een bestelling. De opeisbaarheid van diensten of goederen door de klant is enkel mogelijk voor de op de ondertekende bestelbon vermelde diensten of goederen. Alle niet uitdrukkelijk vermelde diensten/goederen worden niet beschouwd als onderdeel van de bestelling en zijn daarom ook niet door de klant opeisbaar.

Art.4: 

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van iLogPro voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.

Art.5:

De door iLogPro uitgebrachte offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de door ons opgegeven levertermijnen vrijblijvend. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld kunnen alle eenheidsprijzen te allen tijde door iLogPro worden aangepast zonder voorafgaand schriftelijk bericht aan de klant.

Art.6:

Behoudens een andersluidende overeenkomst, zijn de facturen contant betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum op het adres van de hoofdzetel van iLogPro. iLogPro behoudt zich het recht om de facturen over te dragen aan een factoringmaatschappij. Elke niet tijdig betaalde factuur zal intrest opbrengen aan een ratio van 1% per maand, van rechtswege en zonder aanmaning. Bovendien zal bij niet tijdig betaalde facturen een schadevergoeding voor administratieve kosten van 15%, met een minimum van €75,00 onverminderd de verschuldigde intresten, aangerekend worden.

Art.7:

Eigendom van de geleverde goederen gaat pas over op de klant nadat deze het verschuldigde bedrag inclusief eventuele kosten, rente en boete heeft voldaan.

Art.8:

Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 5de dag na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door iLogPro van rechtswege en op eenvoudige aangetekende verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen door de in gebreke gebleven klant van de geldende intresten en schadevergoeding wegens contractbreuk waarvan de hoegrootheid wordt bedongen op 50% van de voorziende aannemingsprijs.

Art.9:

De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege, onmiddellijk opeisbaar.

Art.10:

Klachten met betrekking tot facturen en geleverde goederen/diensten moeten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum of ontvangst van de goederen/diensten. Zo niet worden de facturen geacht aanvaard te zijn.

Art.11:

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen worden uitsluitend voor de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel gebracht.

Art.12:

iLogPro draagt in geen geval enige verantwoordelijkheid voor eventuele bedrijfsschade of andere schade die het gevolg is van het gebruik en/of enig gebrek in de diensten/goederen. De klant alleen kan desbetreffende verantwoordelijkheid dragen ten opzichte van de uiteindelijke gebruiker. Dit beding is essentieel en de klant heeft er kennis van genomen dat iLogPro nooit met de klant zou gecontracteerd hebben indien hem enige verantwoordelijkheid voor dergelijke schade ten laste gelegd zou kunnen worden.

DSC00739_LR

Laten we praten

Getriggerd om samen te werken en uw 

magazijn naar een heel nieuw niveau van efficiëntie? 

Teqto ©  Alle rechten voorbehouden. 


Get to know all the facts and figures.

We promise to keep the boring stuff to the minimum.